Reklamačný poriadok

- Zákazník má právo reklamovať tovar z objednávky v lehote 24 mesiacov od doručenia tovaru

Položky, ktoré môžu byť vrátené alebo vymenené musí spĺňať nasledujúce kritériá:

1. Pri preprave došlo k poškodeniu, zlomenie alebo znečistenia do 30 dní prijatia zásielky.
2. Položky boli doručené v nesprávnej veľkosti / farbe do 30 dní od doručenia zásielky.
3. nevypratá, neopotřebené a nepoužité položky, ktoré nesplnili vaše očakávania do 30 dní od doručenia.
4. Uplatnenie záruky v lehote 24 mesiacov od doručenia zásielky:
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, prejaví ak sa vada v priebehu 24 mesiacov od prevzatia, je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia zásielky.
5. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
6. Lehota po ktorú sa hodnotia skryté vady výrobku je 12 mesiacov od prevzatia výrobku.

Právo na záruku sa nevzťahuje:
- na chyby vzniknuté bežným používaním
- nesprávnym použitím výrobku
- nesprávnym skladovaním
- na chyby vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atď.)

- Reklamácia môže byť uplatnená ľubovoľným spôsobom, napríklad písomne ​​doporučeným listom alebo emailom na info@oblecsito.sk

- Odporúčame balíček odoslať doporučene cez spoločnosť Slovenskú pošta

 

Reklamačný formulár na stiahnutie tu: Formulár na uplatnenie reklamácie