Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu OBLECSITO.SK

 1. Úvodné ustanovenia

 1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode OBLECSITO.SK. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, predávajúceho a kupujúceho (zákazníka).

1.2 Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese oblecsito.sk.

1.3 Prevádzkovateľom internetového obchodu je MODERM s.r.o., IČ0 06385109, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Plzni pod sp. zn. C 31549.

1.4 Prostredníctvom internetového obchodu OBLECSITO.SK predávajú tovar zahraničné subjekty.

1.5 Prevádzkovateľ internetového obchodu pre predávajúcich sprostredkúva uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi, zastupuje predávajúcich pri ich uzatváraní a zaobstaráva pre predávajúcich niektoré ďalšie záležitosti v súvislosti s ich plnením.

1.6 Prevádzkovateľ internetového obchodu je zo strany jednotlivých predávajúcich oprávnený vyhlásiť tieto obchodné podmienky tak, aby boli súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetového obchodu OBLECSITO.SK.

1.7 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup uskutočňovaný spotrebiteľmi.

1.8 Prostredníctvom katalógu tovaru, nachádzajúceho sa na internetovej adrese oblecsito.sk, umožňuje prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkom učinit návrhy (objednávky) na kúpu tohto tovaru.

1.9 Vo veciach, ohľadne ktorých platí prípustnosť voľby práva, sa kupné zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu OBLECSITO.SK riadia právom Českej republiky.

1.10 Komunikácia medzi kupujícím a predávajúcim prebieha prostredníctvom prevádzkovateľa internetového obchodu. Preferovaným prostriedkom komunikácie je elektronická pošta. Kontaktná adresa prevádzkovateľa je info@oblecsito.sk.

 

  1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1 Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára z webového rozhrania v internetovom obchode činí zákazník záväznú objednávku vybraného tovaru. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Zákazník je povinný pred odoslaním objednávkového formulára skontrolovať všetky vyplnené údaje a všetky ním prevedené voľby možností tam, kde sa ponúka variantné prevedenie či variantné jednanie. Do momentu odoslania objednávkového formulára môže zákazník opravovať chyby a taktiež meniť obsah objednávky. Kupujúcemu je umožnené zoznámiť sa pred odoslaním objednávky s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.2 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy adresovanej alternatívne subjektom, ktoré predávajú tovar prostredníctvom internetového obchodu OBLECSITO.SK .

2.3 Prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku odovzdá subjektom, ktoré predávajú prostredníctvom internetového obchodu OBLECSITO.SK tovar. Toho zo subjektov, ktorý ako prvý poverí prevádzkovateľa akceptovaním objednávky, následne zastupuje prevádzkovateľ internetového obchodu pri uzatvorení kúpnej zmluvy so zákazníkom ako predávajúceho.

2.4 Prevádzkovateľ internetového obchodu bezodkladne potvrdí kupujúcemu obdržanie objednávky a menom predávajúceho jej prijatie, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupující uviedol v objednávke.

2.5 Spolu s potvrdením obdržania objednávky je zákazníkovi zaslaná sumarizácia jeho objednávky. Potvrdením obdržania objednávky sa rozumie potvrdenie jej prevzatia prevádzkovateľom internetového obchodu k ďalšiemu spracovaniu.

2.6 Potvrdením prijatia (akceptovaním) zákazníkovi objednávky je uzatvorená kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim.

2.7 Zmluva sa uzatvára ve slovenskom jazyku.

2.8 Zmluva pozostáva z objednávky, potvrdení jej prijatia a jej súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky. Znenie všetkých uvedených súčastí zmluvy je sprístupnené zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zaslané (viz odst. 2.4), alebo je zákazníkovi umožnené ich stiahnutie či vytlačenie (všeobecné obchodné podmienky umiestnené na internetovej adrese oblecsito.sk).

2.9 Zmluva je archivovaná prevádzkovateľom internetového obchodu v elektronickej podobe a nie je s výnimkou predávajúceho prístupná tretím osobám.

2.10 V prípade, že prevádzkovateľ internetového obchodu odošle kupujúcemu odmietnutie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, objednávka stráca záväznosť, bez toho aby došlo k uzatvoreniu kúpnej  Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený  odmietnuť objednávku najmä z dôvodu vyčerpania zásob tovaru a jeho dlhodobej nedostupnosti. Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený objednávku odmietnuť rovnako z dôvodu, že zákazník v priebehu obdobia jedného roka bezprostredne predchádzejúceho jeho aktuálnej objednávke (tj. momentu jej doručenia prevádzkovateľovi) opakovane, tj. aspoň v dvoch prípadoch,  bezdôvodne alebo neoprávnene odmietol prevziať doručovaný tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu OBLECSITO.SK.   

2.11 Zákazník sa môže s cieľom objednávanie tovaru stať tzv. Registrovaným zákazníkom. Registrácia je možná na internetovej adrese https://www.oblecsito.sk/registracia/ v osobitnej rubrike.

 

  1. Obsah kúpnej zmluvy

 

3.1 Predmetom plnenia podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, špecifikovaného v objednávke kupujúceho prijatej (akceptovanej) predávajúcim prostredníctvom prevádzkovateľa internetového obchodu, v množstve a za cenu, ktoré sú určené rovnakým spôsobom.

3.2 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujícím v objednávkovom formulári. Dodanie tovaru sa uskutočnuje iba na miesta nachádzajúce sa v Slovenskej republike.

3.3 Tovar je na miesto dodania odosielaný zo zahraničia.

3.4 Spôsob doručenia tovaru si zvolí kupujúci pri vyplňovaní objednávkového formulára.

3.5 Dodacie podmienky, vrátane údajov o prípadnom účtovanom dopravnom (poštovnom) a vrátane pravidel stanovených pre prípad neúspešného doručovania zásielky s tovarom, sú podrobne špecifikované na internetovej adrese oblecsito.sk v samostatnej rubrike. Tieto dodacie podmienky sú súčasťou týchto obchodných podmienok.

3.5.1 Dodávateľ dodá tovar kupujúcemu obvykle v dobe uvedenej pri každého jednotlivého produktu (ak nie je u produktu doba uvedená, platí obvykle 15 - 35 dní. Vo výnimočných prípadoch (napr. epidémie koronaviru, uzatvorenie hraníc alebo preťaženia medzinárodných prepravných kapacít) sa môže doba doručenia predĺžiť až o ďalších 90 dní.

3.6 Spôsob platenia kúpnej ceny si zvolí kupujúci pri vyplňovaní objednávkového formulára. Cena sa platí v eurách €.

3.7 Platobné podmienky sú podrobne špecifikované na internetovej adrese oblecsito.sk v zvláštnej rubrike. Tieto platebné podmienky sú súčasťou týchto obchodných podmienok.

3.8 Ak platí kupujúci vedľa kúpnej ceny tovaru tiež dopravné (poštovné), hradia sa všetky platby spolu.

3.9 Ak je predaj tovaru zdaniteľným plnením a podlieha dani z pridanej hodnoty, zahŕňa kúpna cena tovaru výšku tejto dane.

3.10 a) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

3.10 b) Vlastníkom peňazí je zákazník do doby, než dôjde k odoslanie tovaru od dodávateľa na uvedenú adresu zákazníka v objednávke.

3.11 Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s tovarom stav zásielky skontrolovať. V prípade, že je doručovaná zásielka poškodená, spíše o tom kupujúci s prepravcom zápis.

3.12 Pravidlá spracovania osobných údajov a pravidlá ich ochrany sú podrobne špecifikované na internetovej adrese oblecsito.sk v rubrike s názvom Ochrana osobných údajov. Tieto pravidlá sú súčasťou týchto obchodných podmienok.

3.13 Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu OBLECSITO.SK odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpenie od zmluvy kupujúci poskytovateľovi zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného
dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Podrobnosti o odstúpení od zmluvy sa nachádza v rubrike nazvanej Odstúpenie od zmluvy. Toto poučenie je súčasťou týchto obchodných podmienok. Poučenie upravuje podmienky, lehotu a postup pre uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Náklady spojené s vrátením tovaru (predovšetkým poštovné) ponesie kupujúci.

3.14 Práva zákazníka z vadného plnenia a pravidlá pre ich uplatnenie sú upravené na internetovej adrese oblecsito.sk v rubrike s názvom Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je súčasťou týchto obchodných podmienok.

3.15 Predávajúci vystaví v súvislosti s predajom daňový doklad, ktorý kupujúci obdrží nejneskôr pri prevzatí tovaru. Cena tovaru na doklade môže byť prepočítaná do zahraničnej meny (najmä USD).

  

  1. Záverečné ustanovenia

 

4.1 V prípade, že dôjde medzi predávajúcim, príp. prevádzkovateľom internetového obchodu a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý se nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdné riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.2 Tieto obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1.6.2021

4.3 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú a sú záväzné pre všetky prípadné prevádzkovateľa internetového obchodu www.oblecsito.sk

4.4 Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Nové znenie obchodných podmienok nemá spätnú účinnosť.

4.5 Tieto obchodné podmienky platia, kým nedôjde k ich zrušeniu, alebo kým nenadobudne účinnosť obchodné podmienky, ktorými budú nahradené.